REGULAMIN GENERALNY 2017
Turniejów Eliminacyjnych (Q-Series)

&1Komitet turniejowy

W skład komitetu turniejowego wchodzi:

 1. Dyrektor Turnieju
 2. Sędzia
 3. Przedstawiciel pola

&2 Postanowienia ogólne i uprawnieni do gry

 1. Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie turniejów wchodzących w skład serii.
 2. Limit wieku: Do gry dopuszczeni są gracze, którzy ukończyli 24 rok życia.
 3. Limit HCP: 36 HCP. Zawodnicy dopuszczeni do gry z wyższymi HCP grają z HCP=36.
 4. Limit zawodników w turnieju: 100 graczy.
 5. Przystępując do gry, zawodnik musi mieć aktywny i aktualny HCP. W przypadku braku zawodnika w bazie PZG, zawodnik jest zobowiązany do okazania w dniu startu, stosownego zaświadczenia wystawionego przez organ prowadzący handicap.
 6. Organizator zastrzega sobie prawa do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.

&3 Terminy i Miejsce Turniejów

marzec 2017 – TBA – finał zagraniczny

&4 Zasady Gry (eliminacje)

 1. Zawody rozgrywane będą w formacie strokeplay nettona 18 dołkach w następujących kategoriach handicapowych:
  [0-10]
  [10,1-15]
  [15,1-20]
  [20,1-25]
  [25,1-36]
 2. W turnieju obowiązuje limit uderzeń +5 powyżej PAR danego dołka. Zawodnik może nie ukończyć dołka i podnieść piłkę zapisując na karcie wyników PAR+5. Nie wolno skreślać dołków.
 3. Każdy turniej eliminacyjny jest wydarzeniem jednodniowym.
 4. Starty z tee:
  kobiety: czerwone
  mężczyźni: żółte
 5. Czas startu: starty w dzień turniejowy odbywają się od godziny 09:00 równocześnie z tee nr 1 i 10. Grupy startują w odstępach 10 minutowych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin startu, tee i odstępów czasowych.
 6. Komitet organizacyjny turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany limitu HCP oraz maksymalnej liczby zawodników.
 7. Grupy startowe będą wyłonione na zasadzie losowania.
 8. W przypadku równych wyników o zwycięstwie wśród amatorów będzie zastosowana reguła “countback”, rozumiana przez ostatnie 9 dołków (9-18), ostatnie 6 dołków (13-18), ostatnie 3 dołki (16-18), ostatni dołek ( dołek numer 18).

&5 Nagrody i klasyfikacja i opłaty

 1. Podczas każdego z turniejów eliminacyjnych nagrodzeni zostaną 3 najlepsi amatorzy w każdej z 5 grup handicapowych. Poza nagrodami otrzymają oni możliwość startu w finale Deutsche Bank Polish Masters w dniach 22-24 września 2017. Prawo startu w finale ma 3 zwycięzców każdej z 5 grup HCP danych eliminacji oraz osoby, które uzyskały wynik równy z miejscem 3-cim. Jeśli wśród zwycięzców znajduje się osoba, która już wcześniej zapewniła sobie prawo startu w finale – prawo startu nie przechodzi na kolejną osobę.
 2. Podczas finału w dniach 22-24 września 2017 nagrodzonych zostanie 3 zwycięzców 5 grup HCP oraz 3 zwycięzców dodatkowej klasyfikacji VIP. Nagrodą jest udział w zagranicznym finale (nagroda obejmuje zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz grę w turnieju, nie obejmuje przelotu). Miejsce rozgrywania finału zagranicznego zostanie podana do wiadomości przed rozpoczęciem pierwszego turnieju cyklu.
 3. Podczas każdego z turniejów mogą zostać nagrodzeni zwycięzcy dodatkowych konkursów:
 • Nearest to the pin – uderzenie najbliżej dołka
 • Longest Drive – najdłuższe uderzenie

&6 Zgłoszenia i Rejestracja

 1. Zgłoszenia muszą być dokonywane poprzez wypełnienie formularza uczestnictwa na stronie polishmasters.pl
 2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w turniejach jest wniesienie opłaty na konto organizatora turnieju nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem każdego z turniejów.
 3. Opłata za udział w turnieju eliminacyjnym dla osoby posiadającej prawo do gry (klubowicz) na polu 18-dołkowym, na którym jest rozgrywany turniej wynosi 100 zł. Dla pozostałych osób opłata wynosi 300 zł.
 4. Opłata za udział w 3-dniowym turnieju finałowym (dla osób zakwalifikowanych) wynosi 150 zł, dla osoby posiadającej prawo do gry (klubowicz) na polu 18-dołkowym, na którym jest rozgrywany turniej. Dla pozostałych osób opłata wynosi 450 zł.

G24 Group Sp. z o.o.
Ul. Żmigordzka 244 A
51-131 Wrocław
Nr konta Deutsche Bank: 48 1910 1048 2412 0190 4921 0001

&7 Rezygnacja z gry

Zwrot opłaty za grę w turnieju może nastąpić wyłącznie w przypadku zgłoszenia rezygnacji nie później niż 3 dni przed dniem turniejowym. Rezygnacja musi być zgłoszona w formie mailowej (na adres ewelina.matusiak@golf24.pl). Rezygnacje zgłaszane w późniejszym terminie nie uprawniają do zwrotu opłaty turniejowej.

&8 Reguły gry

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia. Podczas rund turniejowych, obowiązuje zakaz nadużywania alkoholu na polu w trakcie rozgrywania rundy pod karą dyskwalifikacji. W razie dyskwalifikacji z powodu naruszenia niniejszego zakazu, dyskwalifikowany gracz otrzyma zakaz uczestniczenia w dwóch kolejnych turniejach z cyklu, do których się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował. W razie ponownego naruszenia niniejszego zakazu, gracz zostanie wykluczony z uczestnictwa w turniejach serii na okres 1 roku.

&9 Czas rozpoczęcia gry

Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast  dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

&10 Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Komitet ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position” w przypadku braku okoliczności uzasadniających opóźnienie, grupie będzie mierzony czas. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z zespołów przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę.

Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest:

 • pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
 • drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
 • trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

&11 Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. Jeżeli pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie 36 dołków w czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund regulaminowych. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków), turniej zostanie anulowany. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej  sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

 • natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny
 • przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny
 • wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny

&12 Zdawanie i odbiór kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania   swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

&13 Środki dopingujące

Środki dopingujące są niedozwolone.

&14 Używanie sprzętu elektronicznego

Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) jest zabronione. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość, pod warunkiem, że nie powoduje to opóźnienia gry i że nie można nimi mierzyć wartości takich jak różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te nie są używane podczas gry.

&15 Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

Używanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy treningowej oraz regulaminowej jest dozwolone.

&16 Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone.

&17 Zmiany regulaminu

Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu