REGULAMIN FINAŁU DB POLISH MASTERS 2016

  Postanowienia ogólne i uprawnieni do gry

 1. W skład komitetu turniejowego wchodzi: Dyrektor Turnieju, Sędzia, Przedstawiciel pola
 2. Prawo startu w turnieju finałowym w Turnieju Głównym (w grupach HCP) mają wyłącznie osoby zakwalifikowane podczas eliminacji regionalnych (pierwsze 3 miejsca w każdej grupie HCP i wyniki równe). Od zasady tej nie ma wyjątków.
 3. Goście zaproszeni przez Sponsorów i organizatorów mają prawo startu wyłącznie w kategorii VIP&Guest. Kategoria ta jest rozłączna z podstawowymi grupami HCP.
 4. Limit wieku: Do gry dopuszczeni są gracze, którzy ukończyli 24 rok życia.
 5. Limit HCP: 36 HCP. Zawodnicy dopuszczeni do gry z wyższymi HCP grają z HCP=36.
 6. Limit zawodników w turnieju: W pierwszych dwóch rundach na każdym polu może wziąć udział maksymalnie 90 graczy. Do rundy finałowej kwalifikuje się (przechodzi CUT) po 12 osób (i wyniki równe) z każdej z grup HCP z Turnieju Głównego oraz po 8 osób z każdej grup HCP w kategorii VIP&Guest.
 7. Przystępując do gry, zawodnik musi mieć aktywny i aktualny HCP wydany przez oficjalne władze HCP. W przypadku braku zawodnika w bazie PZG, zawodnik jest zobowiązany do okazania w dniu startu, stosownego zaświadczenia wystawionego przez organ prowadzący handicap. Gracze bez aktywnego i aktualnego, oficjalnego HCP będą grali z hcp=0.
 8. Organizator zastrzega sobie prawa do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Terminy i Miejsce Turniejów

23 września 2016 – First Warsaw Golf &Country Club i  Sobienie Królewskie Golf&CC
24 września 2016 – First Warsaw Golf &Country Club i  Sobienie Królewskie Golf&CC
25 września 2016 – First Warsaw Golf &Country Club – finał

Kolejność startu na poszczególnych polach zostanie ustalona wg następującego klucza:

1 Dzień
First Warsaw G&CC – wyłącznie osoby zakwalifikowane w eliminacjach, max. 90 osób, począwszy od niższych grupy HCP ([0-10], [10-15]….).
Sobienie Królewskie G&CC – wyższe grupy HCP osób zakwalifikowanych w eliminacjach + VIP & Guests

2 Dzień
Zmiana pól.

3 Dzień

First Warsaw G&CC – runda finałowa dla osób, które przejdą CUT

Dokładna rozpiska startów zostanie ogłoszona w momencie potwierdzenia uczestnictwa przez wszystkie osoby zakwalifikowane, tak więc zakres grup, które rozpoczynają rywalizację w Rajszewie może się zmienić.

Zasady Gry

 1. Zawody rozgrywane będą w formacie strokeplay netto na 54 (3×18) dołkach w następujących kategoriach:

Turniej Główny
HCP [0-10]
HCP [10,1-15]
HCP [15,1-20]
HCP [20,1-25]
HCP [25,1-36]
Kategoria VIP & Guest::
HCP [0-15]
HCP [15,1-25]
HCP [25,1-36]

 1. Zawodnik startuje w grupie HCP zgodnie ze swoim aktualnym HCP, nie ma znaczenia grupa, w której zdobył kwalifikację. Na czas trwania turnieju handicapy zostaną zamrożone i zawodnicy będą rozgrywali turniej do końca w grupie HCP, w której przystąpili do turnieju finałowego.
 1. Po 2 dniach turnieju następuje CUT. CUT dokonywany jest na podstawie wyników po 2 dniach, osobno w każdej z grup HCP w Turnieju Głównym i w kategorii Vip & Guest.
  W Turnieju Głównym w każdej z grup HCP do ostatniego dnia rywalizacji kwalifikuje się po 12 zawodników z najlepszymi wynikami plus wyniki równe.
  W kategorii VIP&Guest w każdej z grup HCP do ostatniego dnia rywalizacji kwalifikuje się po 8 osób z najlepszymi wynikami plus wyniki równe.
 2. W turnieju obowiązuje limit uderzeń +5 powyżej PAR danego dołka. W przypadku przekroczenia limitu, zawodnik ma możliwość podniesienia piłki i zapisania na karcie wyników PAR+5 (nie skreślamy dołków). Zasada ta ma za zadanie przyspieszenie gry. Uwaga – jeśli gracz chce, aby jego wynik turniejowy został zaliczony do rankingu PZG, stosowanie powyższej zasady jest zabronione i o jej zastosowaniu powinien powiadomić Komitet Turniejowy. Skreślenie dołka jest równoznaczne z dyskwalifikacją gracza.
 3. Starty z tee:
  kobiety: czerwone
  · mężczyźni: żółte
 1. Czas startu: starty w dniach turniejowych odbywają się od godziny 09:00 równocześnie z dwóch tee.
 1. Komitet organizacyjny turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany limitu HCP oraz maksymalnej liczby zawodników.
 1. Grupy startowe od rundy drugiej turnieju będą układane według wyników w poszczególnych grupach HCP.
 1. W przypadku równych wyników w dniu finałowym o zwycięstwie wśród amatorów będzie decydowała reguła “countback”, rozumiana przez: ostatnia runda, ostatnie 9 dołków (9-18), ostatnie 6 dołków (13-18), ostatnie 3 dołki (16-18), ostatni dołek ( dołek numer 18).
 2. Caddy zawodników zobowiązani są do założenia wskazanego przez organizatora nakrycia. Caddy, którzy chcą korzystać z cateringu na polu golfowym muszą uiścić opłatę wysokości 60 zł.

Nagrody

 1. Podczas finału w First Warsaw Golf & Country Club w dniach 23-25 września 2016 nagrodzeni zostaną zawodnicy z miejsc 1 -3 z każdej 5 grup HCP w Turnieju Głównym oraz zawodnicy z miejsc 1-3 w trzech grupach HCP w Kategorii VIP & Guest.
 1. Nagrodę w postaci wyjazdu zagranicznego wygrywają
  a) Zdobywcy miejsc 1-3 w każdej kategorii w Turnieju Głównym (w sumie 5 x 3 = 15 osób)
  b) Zdobywcy wyłącznie 1. miejsc w każdej kategorii HCP w Kategorii Vip&Guest ( w sumie 3 x 1 = 3 osoby)
 1. Nagrodą jest udział w zagranicznym finale w Hiszpanii na Majorce (nagroda obejmuje zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, wyżywienie BB, udział w kolacjach sponsorskich, 4 gry turniejowe oraz piłki na Driving Range). Pakiet nie zawiera przelotu. Nagroda nie może być przekazana osobie trzeciej – do wyjazdu uprawniony jest tylko zdobywca nagrody. W przypadku niemożności uczestnictwa w turnieju wyjazdowym – nagroda przepada.
 1. Podczas finałowego dnia turnieju mogą zostać nagrodzeni zwycięzcy dodatkowych konkursów:

Nearest to the pin – uderzenie najbliżej dołka

Longest Drive – najdłuższe uderzenie

Hole in one – regulamin poniżej

Zgłoszenia i Rejestracja

 1. Zgłoszenia muszą być dokonywane poprzez wypełnienie formularza uczestnictwa na stronie www.polishmasters.pl
 1. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w turnieju finałowym jest wniesienie opłaty na konto organizatora turnieju nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem turnieju. Nie wniesienie opłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w turnieju.
 1. Opłata za udział w turnieju finałowym (dla osób zakwalifikowanych) wynosi 450 zł. Dla osób posiadających pełne weekendowe prawo do gry na polach, na których odbywa się turniej cena wynosi odpowiednio: Klubowicz Sobienie Królewskie 300 zł, Klubowicz First Warsaw 300 zł, Klubowicz obydwu pól – 150 zł. Opłata obejmuje: grę na polu golfowym (2 dni lub 3 dni w przypadku przejścia CUT), lunch każdego dnia na polu oraz pakiet powitalny przed rozpoczęciem turnieju.

G24 Group Sp. z o.o.
Ul. Rakowa 5
55-114 Kryniczno, Wisznia Mała
Nr konta Deutsche Bank: 48 1910 1048 2412 0190 4921 0001

Reguły gry

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Ltd. oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju.

Każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry (rzucanie kijami lub używanie wulgarnych wyrażeń) może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (reguła 33-7).

W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia. Podczas rund turniejowych, obowiązuje absolutny zakaz nadużywania – alkoholu na polu w trakcie rozgrywania rundy pod karą dyskwalifikacji. W razie dyskwalifikacji z powodu naruszenia niniejszego zakazu, dyskwalifikowany gracz otrzyma zakaz uczestniczenia w dwóch kolejnych turniejach z cyklu, do których się zgłosi i zgodnie z regulaminem zawodów, będzie się kwalifikował. W razie ponownego naruszenia niniejszego zakazu, gracz zostanie wykluczony z uczestnictwa w turniejach serii na okres 1 roku.

Czas rozpoczęcia gry

Każdy zawodnik musi rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do
gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast  dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Komitet ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position” w przypadku braku okoliczności uzasadniających opóźnienie, grupie będzie mierzony czas. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approachshot, chip lub putt, oraz 40 sekund na teeshot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z zespołów przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę.

Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest:

 • pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
 • drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
 • trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. Jeżeli pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie 36 dołków w czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund regulaminowych. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków), turniej zostanie anulowany. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej  sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

 • natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny
 • przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny
 • wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny

Zdawanie i odbiór kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania   swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

Środki dopingujące

Środki dopingujące są niedozwolone.

Używanie sprzętu elektronicznego

Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, zawodnik może zostać zdyskwalifikowany jeżeli Komitet Turnieju uzna, że taka kara jest uzasadniona (Reg. 33-7).

Urządzenia do pomiaru odległości

W tym turnieju gracz może używać elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia mierzącego odległość do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, itp.), narusza Regułę 14-3.

Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

Używanie wózków samojezdnych w Turnieju Głównym jest zabronione. Używanie ich jest dozwolone wyłącznie dla uczestników kategorii VIP & Guest.

Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone.

Zmiany regulaminu

Komitet turniejowy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

Regulamin Hole In One  

Konkurs Hole in One zostanie rozegrany w miejscu i czasie wskazanym przez organizatora pierwszego dnia zawodów.

 1. Konkurs rozegrany zostanie 25 września 2016 r. na Polu Golfowym First Warsaw Golf&CC
 2. W konkursie mogą startować tylko osoby, które startują w tegorocznej edycji turnieju
 3. Maksymalna ilość uczestników konkursu Hole In One wynosi 100  osób.
 4. Każdy gracz ma obowiązek podpisać swoje piłki pełnym imieniem i nazwiskiem (pisakiem wodoodpornym).
 5. W konkursie liczy się tylko jedno, pierwsze uderzenie zawodnika z tee.
 6. Konkurs odbywa się z tee dołka nr.14 pola First Warsaw Golf&CC
 7. W przypadku gdy żadna piłka nie wpadnie do dołka jednym uderzeniem, konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty.
 8. W przypadku gdy jeden z zawodników trafi do dołka za pierwszym uderzeniem konkurs zostaje rozstrzygnięty i zakończony a kolejni zawodnicy nie biorą w nim udziału.